Jak může neverbální komunikace pomoci vašemu podnikání?


Vliv na úspěšnost podnikání má celá řada aspektů. Jedním z nich je i neverbální komunikace. Co to neverbální komunikace je? A jaké zásady řeči těla si osvojit, abyste udělali skvělý dojem na své zákazníky nebo obchodní partnery?

Co je to komunikace?

Komunikace je jednoduše řečeno proces, během kterého si lidé předávají informace, ideje, postoje a emoce. Slovo komunikace pochází z latinského slova communicare, jež znamená společně něco sdílet. Komunikace je velmi komplexní pojem a těší se zájmu hned několika vědních oborů, ať už je řeč o psychologii, politologii, neurovědě nebo lingvistice a biologii. Podle prostředků se komunikace dělí na verbální, neverbální a vizuální komunikaci.

Neverbální komunikace a podnikání
Neverbální komunikace a podnikání

A co je neverbální komunikace?

Nonverbální nebo také neverbální komunikace je komunikace beze slov, která probíhá prostřednictvím způsobů držení těla, pohybů těla, výrazů obličeje, pohledů, pohybů očí, dotyků a také změn vzdáleností mezi komunikujícími. Pokud dokážeme neverbální komunikaci správně porozumět, je jedinečným zdrojem cenných informací o lidech, se kterými jednáme. Současně je také vizitkou, kterou se prezentujeme svému okolí. Zatímco neverbální komunikace je komunikace pomocí gest, mimiky a podobně, verbální komunikace představuje komunikaci prostřednictvím jazyka a řeči. Verbální komunikace odlišuje člověka od ostatních živočichů.

Zásady neverbální komunikace

Pokud chcete na své okolí prostřednictvím neverbální komunikace udělat dojem, měli byste si osvojit několik zásad. Jakých?

Naučte se správně podat
ruku.
Naučte se správně podat ruku.

Na podání ruky záleží

Stisk ruky o lidech řekne hodně. Podle specialistů na komunikaci nejhorší dojem zanechávají lidé, jejichž stisk je příliš slabý, tedy takzvaná leklá ryba. Dobře nepůsobí ani natáčení ruky protějšku, tento styl podání ruky může být totiž vnímaný jako agresivní. Žádoucí je naopak pevný stisk, který značí dominanci a důvěryhodnost. Pozor si však dejte na to, aby stisk nebyl až příliš pevný. Odborníci se také shodují na tom, že ideální délka podání ruky je rovna zhruba třem potřesením. Při podávání ruky nezapomeňte také na oční kontakt a úsměv.

Nonverbální komunikace v souladu s verbální

Pokud něco vyjadřujete slovy, ale vaše neverbální komunikace říká opak, nepůsobí to příliš důvěryhodným dojmem. Je proto vždy nutné, aby byla verbální a neverbální komunikace v souladu. Nezapomínejte také na to, že by měla neverbální komunikace působit přirozeným dojmem.

S úsměvem jde všechno lépe (i obchod)

Ekonomická hodnota úsměvu je nevyčíslitelná. Je totiž dokázané, že úsměv zvyšuje prodeje. Podle jednoho čínského přísloví dokonce člověk, který se neumí usmívat, nesmí otevřít obchod. Úsměvem si můžete na svou stranu naklonit obchodní partnery i zákazníky. Také úsměv by měl být přirozený a upřímný. Neupřímný úsměv mohou prozradit například přimhouřené oči nebo ohnutý ret.

Síla očního kontaktu

Oční kontakt je při komunikaci zcela zásadní. Pohled do očí druhého je důležitý nejen při jednání s přáteli nebo partnery, ale také v obchodní sféře. Z pohledu do očí je totiž mnohdy možné vyčíst více věcí než ze samotného rozhovoru. Lidé, kteří jsou schopni očního kontaktu, působí na své okolí sebevědoměji a úspěšněji, jsou také schopni efektivněji vyjednávat a reagovat. Není samozřejmě nutné protějšek dlouhé hodiny hypnotizovat pohledem, stačí se setkat pohledem alespoň na několik vteřin.

Zaměřeno na držení těla

Pokud chcete udělat dobrý dojem, je také důležité správné držení těla. Základem je nehrbit se, mít vzpřímený postoj se vztyčenou hlavou. Dejte si naopak pozor na svěšená ramena, pohled upřený do země nebo na ruce v kapsách.

Přiměřená gestikulace

Slova by měla být doplněna o přiměřenou gestikulaci. Slovo „přiměřená“ je v tomto případě velmi důležité, přehnaná gestikulace by totiž mohla působit na vaše okolí rušivě. Pokud chcete působit přátelským dojmem, používejte gesta s otevřenými dlaněmi.

Nonverbální komunikace v podnikání

Ve světě businessu je neverbální komunikace důležitější než kde jinde. Věděli jste, že při pracovních jednáních o úspěchu rozhoduje to, co říkáte jen z malé míry? Z průzkumu vyšlo, že jen 5 % projevu je spojeno s řečí, zatímco 55 % projevu ovlivňuje výraz tváře a 38 % tón hlasu a další projevy řeči těla. Chcete se dozvědět ještě více o tom, jak vám nonverbální komunikace může pomoci v podnikání a čeho se vyvarovat při sebeprezentaci a co naopak dělat, abyste na ostatní působili jako autorita? Přečtěte si tento článek.

Obory nonverbální komunikace

Rozlišujeme několik oborů, které se zabývají nonverbální komunikací. Pojďme si je ve zkratce přiblížit.

Mimika

Mimika je nauka o významu pohybů obličejových svalů, kterými lidé vyjadřují emoce nebo průběh myšlenek. Mezi primární emoce spojené s výrazem v obličeji patří štěstí, překvapení, strach, radost, klid, spokojenost a zájem. Mimika je velmi úzce spojena s očním kontaktem, zajímavostí je, že v teorii komunikace je uvedeno více než 40 druhů pohledů.

Z pohledu toho lze vyčíst více,
než byste čekali.
Z pohledu toho lze vyčíst více, než byste čekali.

Kinezika

Kinezika pochází z řeckého slova „kinemá“ tedy pohyb, což už napovídá, že se jedná o nauku zabývající se pohyby těla v sociální interakci a jejich koordinací. Podle pohybů někteří lidé dokáží správně rozpoznat, jakou má daný člověk náladu.

Gestika

Gestika je považovaná za zvláštní část kineziky, jedná se o nauku, která se zabývá pohyby rukou a prstů. Podle odborníků existuje více než 5000 druhů gest, jejichž pomocí je možné vyjádřit až 700 000 významů. Gestikulace má svůj vlastní jazyk, který používají lidé se sluchovým postižením, ti dokáží pomocí gest znázornit až 80 slov za minutu.

Posturologie

V případě posturologie mluvíme o nauce o jednotlivých pozicích těla, mezi základní polohy patří sezení, stání, ležení a klečení.

Proxemika

Proxemika spočívá ve vyjádření vztahů mezi lidmi prostřednictvím vzdáleností. Proxemika je velmi úzce spojená s kulturou země a v různých zemích se může lišit. Například Japonci jsou zvyklí na bližší kontakt mezi lidmi než Evropané.

Haptika

Haptika pochází z řeckého slova „haptein“ tedy dotýkat se, jedná se o komunikaci dotykem. Dotyky se dělí na profesionální, konvenční, přátelské, intimní, nepřátelské a autokontakty. Paralingvistika Paralingvistikou se rozumí mimojazykové prvky verbální komunikace, mezi které patří například pomlky v řeči nebo třeba hlasitost řeči.